Welcome to our Earth Hospice / Hafan Ddaear webpage where we have curated all the information you might need to know if you would like to support us and purchase Community Shares.

 

Croeso i’n tudalen wê ar gyfer Hafan Ddaear/Earth Hospice ble rydym wedi casglu’r holl wybodaeth byddech ei angen os hoffech ein cefnogi a prynu Cyfranddaliadau Cymunedol.

 

We launched our Community Share Offer on 6th June 2024 and we aim to raise £650,000 to secure the purchase of The Cloisters at Llanallgo for the benefit of the local and global communities we serve.

 

Fe wnaethom lansio ein Cynnig Cyfranddaliadau Cymunedol ar 6ed o Fehefin, 2024 ac rydym yn anelu i godi £650,000 er mwyn sicrhau prynu The Cloisters yn Llanallgo er fudd y cymunedau lleol a bydeang rydym yn eu gwasanaethu.

 

The Earth Hospice / Hafan Ddaear is both a particle and a wave. The flagship Earth Hospice building, we hope, will be at The Cloisters at Llanallgo and will serve the local communities of Moelfre, Benllech and further afield Anglesey and Gwynedd.

 

Mae’r Hafan Ddaera/Earth Hospice yn ronyn ac yn don. Gobeithiwn fydd yr adeilad, The Cloisters, Llanallgo yn gartref i’r Hafan Ddaear ac ar flaen y gad yn gwasanaethu y cymunedau leol yn Moelfre, Benllech a thros Ynys Mon a Gwynedd.

 

AND the concept of Earth Hospice has international significance and implications; at a time when so much is ending, collapsing and dying we are also part of a global movement to empower local communities to care for the dying, dead and bereaved themselves.

 

A mae’r syniad o Hafan Ddaear yn llawn arwyddocad ac oblygiadau rhyngwladol; ar adeg pan mae gymaint yn dod i ben, yn chwalu ac yn marw rydym hefyd yn rhan o symudiad bydeang i rymuso cymunedau leol i ofalu am y rhai sy’n marw, y meirw a’r rhai sy’n galaru.

 

The roots of the word Hospice go back before the palliative care movement took the name and it became associated solely with “the end of life”. In fact, hospices were places of community, rest and respite often along pilgrim ways. They were always a place where the kettle was on, the fire was lit and all who needed some nourishment and good company could find sanctuary.

 

Mae gwreiddiau’r gair ‘ysbyty/Hosbis’ yn mynd yn nol i cyn i’r diwylliant gofal lliniarol cymryd yr enw a wedyn ddatblygodd i gael ei gysylltu â diwedd bywyd yn unig. Mewn gwirionedd, roedd ‘ysbytai/hosbis’ yn llefydd o gymuned, gorffwys a seibiant ar hyd llwybrau pererinion. Roedden yn llefydd ble roedd y tecell o hyd yn berwi, y tân wedi’i cynnau, a phawb oedd angen bwyd da a chwmni da yn cael noddfa. 

 

With Earth Hospice we are reclaiming some of that grassroots community care. The Earth Hospice is a place where death and grief are welcome and we aim to serve those who are dying and bereaved, as well as serving the wider community with a gathering place, good food, conscious and spiritual activities with eco-consciousness and sustainability at our heart.

 

Gyda’r Hafan Ddaear/Earth Hospice rydym yn ail meddianu ychydig o’r gofal llawr gwlad hyny. Mae’r Hafan Ddaear yn rhywle ble mae yna groeso i angau a galar, a rydym yn anelu at gwasanaethu y rhai sy’n gwynebu angau ac yn galaru; yn ogystal a gwasanaethu’r gymuned ehangach gyda lleoliad i ymgynnull, mwynhau bwyd da, gweithgareddau ysbrydol ac ymwybodol, gyda eco-ymwybyddiaeth a chynaladwyaeth yn sylfaenol i ni.

 

Earth Hospice is neither medical nor religious rather it is holistic and inclusive of all regardless of faith or belief. May whoever needs shelter at these times of great storms find comfort with Earth Hospice.

 

Dydy Hafan Ddaear/Earth Hospice ddim yn feddygol nac yn grefyddol ond yn hytrach yn holistaidd a chynhwysol o bawb, beth bynnag eu ffydd neu cred. Bydded i bwy bynnag sydd angen lloches yn yr amseroedd tymhestlog hyn darganfod cysyr yn yr Hafan Ddaear/Earth Hospice